ЛЕГЕНДА:
видео урок/презентация
тест за проверка на знанията

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВИ РАЗДЕЛ: ЕЗИК И ОБЩУВАНЕ

 1. Речево общуване
 2. Речева ситуация
 3. Официално и неофициално общуване
 4. Текстът в общуването. Строеж на текста
 5. Видове текст. Повествование, описание, разсъждение

Обобщителни упражнения: Език и общуване

ВТОРИ РАЗДЕЛ: ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ. ДУМА

 1. Речниково и граматично значение на думата
 2. Видове думи според речниковото значение и звуковия им състав
 3. Строеж на думата. Правопис и правоговор на думата
 4. Звукови промени в думата. Подвижно Ъ и непостоянно Ъ
 5. Думата като част на речта. Изменяеми части на речта. Местоимение
 6. Лично местоимение. Възвратно лично местоимение
 7. Притежателно местоимение. Възвратно притежателно местоимение
 8. Глагол. Основна форма и спрежение на глагола
 9. Минало свършено време на глагола
 10. Минало несвършено време на глагола
 11. Глагол и нелични глаголни форми. Причастие
 12. Минало свършено деятелно причастие
 13. Минало несвършено деятелно причастие
 14. Неизменяеми части на речта. Наречие
 15. Неизменяеми части на речта. Предлог

Обобщителни упражнения: Думата в изречението и в текста

Зареждане...