ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА uchebnicite.bg

ПРЕАМБЮЛ

Общите условия представляват договор между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ИК РИВА АД, с който те получават правото дa използват безплатно или срещу заплащане услугите на сайта за лични (нетърговски) цели при спазване условията по-долу. Тези общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и услугите на сайта uchebnicite.bg Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците му ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват. Затова всеки ПОТРЕБИТЕЛ трябва да се запознае предварително с настоящите общи условия. В случай че ПОТРЕБИТЕЛ не е съгласен с всички общи условия по-долу, не следва да използва сайта uchebnicite.bg

І. ПРЕДМЕТ

•  Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ИК РИВА АД, наричанo по-долу ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на предоставяните от сайта услуги.

•  (2) Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и услугите на сайта uchebnicite.bg

•  (3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на сайта единствено за лични (нетърговски) цели.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация за ДОСТАВЧИКА съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

•  1. Наименование: ИК РИВА АД

•  2. Седалище и адрес на управление: София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ 53Б

•  3. Вписване в публичния регистър на Агенцията по вписванията – ЕИК: 204152370

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугите, предоставяни от доставчика, включват:

•  1. достъп до предоставяните през уеббраузър информационни ресурси – електронни учебници и учебни помагала, образователни текстове, игри, видеоматериали, аудиоматериали;

•  2. участие във форумите на сайта чрез коментиране, предложения и т.н.;

•  3. създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните масиви на сайта;

•  4. получаване на e-mail бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта;

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, а ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват и други услуги съгласно параметрите, обявени на страницата на ДОСТАВЧИКА в интернет.

ІV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

•  Чл. 5. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя услугата срещу възнаграждение, дължимо от ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно избрания от него абонаментен план, когато услугата се предоставя възмездно.

•  (2) Информацията за различните параметри на услугата е достъпна на страницата на ДОСТАВЧИКА в интернет.

•  (3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените на продуктите и услугите в сайта.

•  Чл. 6 (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща цената на услугата съобразно определената от ДОСТАВЧИКА в страницата му в интернет, когато услугата се предоставя възмездно.

•  (2) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава получаването на плащането чрез активиране на услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

•  Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

•  (2) За да използва услугата, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

•  (3) Паролата за отдалечен достъп се определя от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на ДОСТАВЧИКА в интернет съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

•  (4) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам”, „Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

•  (5) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

•  (6) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни, които своевременно да осъвременява в случай на промяна.

•  (7) В случай че за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

•  Чл. 8. (1) Договорът се сключва на български език.

•  (2) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ са настоящите общи условия, достъпни на адрес uchebnicite.bg, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

•  (3) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ на услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение служат данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

•  (4) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

•  (5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. В случай че услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването ѝ се счита сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

•  (6) В случай че услугата се използва без извършване на регистрация от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, договорът се счита сключен от момента на първото ѝ използване. В този случай настоящите общи условия имат действие от момента на първото използване на услугата от ПОЛЗВАТЕЛЯ до момента на неговото преустановяване.

•  (7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат валидни, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

•  Чл. 9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднение при ползването на сайта от другите му ПОЛЗВАТЕЛИ, както и да използва услугата в противоречие с приложимото законодателство.

•  Чл. 10. С оглед повишаване качеството на услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

•  Чл. 11. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената „Процедура за забравени имена и пароли”, достъпна на адрес uchebnicite.bg.

VІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

•  Чл.12. ДОСТАВЧИКЪТ чрез сайта може да събира следната информация: името на интернет доставчика на ПОЛЗВАТЕЛЯ, неговия IP адрес (Internet Protocol), датата и часа на достъпа до сайта, страниците, които са посетени, както и Интернет адреса на уебсайта, от който ПОЛЗВАТЕЛЯТ е влязъл в сайта.

• Чл. 13. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира, обработва и съхранява личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ за функционирането на сайта и за целите на директния маркетинг (за изпращане на информация за промоции, оферти, анкетни проучвания и други търговски съобщения) до изрично оттегляне на съгласието на ПОЛЗВАТЕЛЯ за този тип обработка, изразено чрез натискане на активен бутон, инкорпориран в получаваните имейли.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че предоставяйки свои лични или други данни на ДОСТАВЧИКА, те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на ПОЛЗВАТЕЛЯ, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че запознат с правото да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни частично или изцяло по всяко време, както и за упражняване на „правото да бъде забравен“, които заедно с другите му права за информация, за достъп до лични данни, правото на възражение и защита като субект на данни, може да упражни с писмено заявление до ДОСТАВЧИКА, което може да бъде подадено на следния имейл адрес: privacy@rivapublishers.com, включително по традиционна поща или чрез формата за контакт, достъпна на уеб страницата на ДОСТАВЧИКА.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат, че с оттеглянето на съгласието си по първата алинея, се прекратява и правото му да използва услугите на сайта.

•  Чл. 14. ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

•  Чл. 15. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не може да гарантира сигурността или поверителността на информацията, предадена чрез интернет или електронна поща, и не носи отговорност за използването ѝ от трети лица, както и за действията им и информацията, изпратена от тях. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, които не са съгласни с такава степен на осигуряване на неприкосновеност на личните им данни и информация, не следва да ползват услугите на сайта uchebnicite.bg.

VІІ. АВТОРСКИ ПРАВА

•  Чл. 16. (1) ДОСТАВЧИКЪТ притежава авторските права върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта. Те са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права и за нерегламентираното им използване се носи гражданска, наказателна и административнонаказателна отговорност по действащото българско законодателство.

•  (2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да цитира информация от сайта, като носи отговорност за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се посочи източникът.

•  (3) Включването на връзки към материали от сайта в интернет страница на ПОЛЗВАТЕЛЯ се допуска само с изричното съгласие на ИК РИВА АД.

•  (4) Използването от ПОЛЗВАТЕЛЯ на материали, захранването на бази данни, публикуването, размножаването, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на ИК РИВА АД е забранено.

VІІІ. ИЗМЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

•  Чл. 17. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право на частични или пълни промени в която и да е част от настоящите общи условия без предизвестие и без ограничение.

•  (2) Промените се прилагат от момента на публикуването им в сайта.

•  Чл. 18. (1) ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на услугата, както и на достъпа до всички функции на услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.

•  (2) ДОСТАВЧИКЪТ може да наложи без предизвестие допълнителни ограничения върху някои функции и услуги върху достъпа до части или цялата услуга на отделен ПОЛЗВАТЕЛ.

•  Чл. 19. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за телефонни и мрежови връзки и услуги, включително покритието или прекъсването на връзката, както и за каквито и да било щети, загуба на данни и програми, разходи за заместващи услуги или прекъсване на услугата, произтичащи от използването на сайта uchebnicite.bg, включително и в случаите, когато ДОСТАВЧИКЪТ е бил уведомен за възможността от такива щети.

ІX. ЮРИСДИКЦИЯ ЗА СПОРОВЕ

Чл. 20. За всички възникнали спорове по тълкуването и изпълнението на общите условия се прилагат законите на Република България и ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

За всички неуредени въпроси с настоящите общи условия се прилага действащото българско законодателство.

Зареждане...